Thành phần, tính vị , quy kinh của Bạch Linh

Thành phần, tính vị , quy kinh của Bạch Linh

Trang chủ Mô Tả Chi Tiết Bạch Linh Thành phần, tính vị, quy kinh của Bạch Linh

4. Thành phần: Đường (trong đó có pachymose là đường đặc hiệu), chất khoáng, các hợp chất triterpenoid.

5. Tính vị - quy kinh:

Tính vị: Vị nhạt tính bình 

Quy kinh: Vào kinh Tâm, Tỳ, Thận.